Stratiek
Bijles op Maat

Onze voorwaarden

Algemene voorwaarden Stratiek Bijles op Maat

 

Definities

Stratiek Bijles op Maat. Stratiek Bijles op Maat staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder het nummer: 75665980

 Contractant

Iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie Stratiek Bijles op Maat een overeenkomst sluit in de regel: ouders/verzorgers van leerling of de leerling zelf.

 Leerling

Iedere natuurlijke persoon welke voor de diensten van Stratiek Bijles op Maat wordt ingeschreven (waarbij aangetekend dat Leerling en Contractant ook dezelfde kunnen zijn).

 Overeenkomst

 Iedere overeenkomst terzake de levering van diensten die tussen Stratiek Biles op Maat en Contractant tot stand komt.

 

Totstandkoming van de overeenkomst

De overeenkomst komt mondeling, schriftelijk of langs elektronische weg tot stand en bevestigd door ondertekening van het inschrijvingsformulier. De algemene voorwaarden worden meegestuurd met het inschrijvingsformulier. De algemene voorwaarden worden tevens bevestigd door betaling van de eerste bijles.

Tarieven

Dit zijn de prijzen vermeld op www.stratiek.nl op het moment van totstandkoming van de overeenkomst voor de door Stratiek Bijles op Maat  aangeboden diensten. Op de tarieven is geen B.T.W. verschuldigd. Onderwijsdiensten zijn vrijgesteld van omzetbelasting.

De duur van de overeenkomst

De overeenkomst wordt aangegaan tot en met de afgesproken trainingsdagen

 Algemeen

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Stratiek Bijles op Maat en Contractant, tenzij hier onderling schriftelijk andere afspraken over zijn gemaakt. Door inschrijving geeft Contractant aan de Algemene Voorwaarden te kennen en te aanvaarden.Deze Algemene Voorwaarden zijn tevens geschreven voor en van toepassing op medewerkers van Stratiek Bijles op MaatMocht één of meerdere van de bepalingen in deze Algemene Voorwaarden gewijzigd worden, dan blijven de overige bepalingen van toepassing.Indien in een casus een bepaling in de Algemene Voorwaarden niet volledige duidelijkheid en oplossing verschaffen, dient in de geest van deze Algemene Voorwaarden gehandeld te worden.Indien een casus door geen enkel artikel in deze Algemene Voorwaarden gedekt wordt, dient in de geest van deze Algemene Voorwaarden geoordeeld en gehandeld te worden.Mocht de bijles trainer in een gegeven situatie kiezen voor een minder strikte benadering van een onderdeel van de Algemene Voorwaarden, dan leidt dit niet tot de verplichting tot dezelfde houding in andere gevallen of tot verlies van het recht de Algemene Voorwaarden strikt toe te passen.

 Aanmelding en inschrijving

De algemene voorwaarden worden getoond tijdens het kennismakingsgesprek en meegestuurd met de eerste facturering. Aanmelding geschiedt door het invullen en ondertekenen van het inschrijvingsformulier. Door inschrijving geeft Contractant aan de algemene voorwaarden te kennen en te aanvaarden. Bijlessen worden in de regel voor langere tijd en op vaste tijdstippen per week afgesproken. Het minimum aantal bijlessen is één per week. In overleg kan hiervan worden afgeweken en bestaat tevens de mogelijkheid om incidenteel bijles te krijgen, waarbij staande afspraken worden gefactureerd.Een bijles duurt normaliter 60 minuten per sessie. Hiervan kan alleen in overleg worden afgeweken. Het afzeggen of verzetten van een afspraak voor een bijles door een leerling dient uiterlijk 24 uur van tevoren te geschieden, anders wordt een volledige les in rekening gebracht. De minimale afname van de bijles(sen) wordt onderling bepaald en bevestigd op het inschrijvingsformulier. De Leerling mag tijdens een bijles een volgende afspraak, in overleg en onder voorbehoud van de beschikbaarheid van Stratiek Bijles op Maat, proberen te verzetten.

 Betaling

De tarieven van Stratiek Bijles op Maat  worden jaarlijks gepubliceerd op de website van www.stratiek.nl. De betaling voor de bijles(sen) worden digitaal voldaan via factuur op het opgeven mailadres van de contractant. De tarieven van Stratiek Bijles op Maat worden per uur bepaald en per jaar vastgesteld op 1 januari en gelden dan voor het volgende schooljaar t/m 31 juli.

 

Betalingsmogelijkheden

Bijles Stratiek op Maat hanteert de volgende betalingsmogelijkheid. Alle trainingen worden voldaan via facturering op het voorafgaande opgegeven mailadres.

Geheimhouding

Persoonsgegevens worden door Stratiek Bijles op Maat zorgvuldig bewaard en zijn alleen toegankelijk voor medewerkers van Stratiek Bijles op Maat. Door leerling, van boven de 16 jaar, in vertrouwen aan Stratiek Bijles op Maat  ter beschikking gestelde informatie is, indien de leerling dit expliciet wenst, niet toegankelijk voor de ouders en/of Contractant, of andere betrokkenen.

 

Eigendommen van  Stratiek Bijles op Maat 

Alle door Bijlesleraar geleverde (les)materialen, huiswerkopdrachten, ed. blijven auteursrechtelijk eigendom van Stratiek Bijles op Maat  en dienen na afloop van de bijlessen onaangetast aan de trainer geretourneerd te worden. Wordt door Cliënt schade aangebracht aan de door Stratiek Bijles op Maat  in leen afgegeven voorwerpen, dan is Stratiek Bijles op Maat gerechtigd deze schade te verhalen op Contractant. Vermenigvuldiging en verspreiding van de hierboven genoemde materialen is alleen toegestaan wanneer Bijlesleraar hier uitdrukkelijk en schriftelijk toestemming voor heeft gegeven en onder voorwaarde dat de verspreiding geen enkel commercieel belang dient.

 Aansprakelijkheid

Voor de begeleiding en alles wat daar bij komt kijken is Stratiek Bijles op Maat volledig afhankelijk van de medewerking van de leerling. Als de leerling niet meewerkt, bewust gegevens achterhoudt of vervalst, is Stratiek Bijles op Maat hiervoor, en alsgevolg hiervan het niet slagen van de begeleiding, niet aansprakelijk. Stratiek Bijles op Maat  zal redelijkerwijs haar uiterste best doen zich in te zetten voor de leerling binnen het afgenomen dienstenpakket Het volgen van bijles is geen garantie voor hogere cijfers of resultaten anderszins. Stratiek Bijles op Maat biedt geen garantie voor te behalen (studieresultaten en is niet aansprakelijk voor tegenvallende resultaten.In geval van overmacht van Stratiek Bijles op Maat kan het voorkomen dat de omstandigheden in de begeleiding tijdelijk negatief beïnvloed worden. Stratiek Bijles op Maat is hiervoor niet aansprakelijk.Stratiek Bijles op Maat is niet aansprakelijk voor vermissing, beschadiging, diefstal van eigendommen van de Leerling tijdens het bezoek aan de vestiging van Stratiek Bijles op Maat.Stratiek Bijles op Maat  is niet aansprakelijk voor letsel aan personen tijdens het bezoek aan de vestiging van Stratiek Bijles op Maat.

 Omgangsregels

De leerling houdt zich aan de algemeen geldige omgangsregels van Stratiek Bijles op Maat.De leerling is verplicht tot naleving van alle redelijke aanwijzingen van Stratiek Bijles op Maat  ter bevordering van een goed verloop van de bijles. Tevens dient hij de gedragsregels te respecteren welke (medewerkers van) Stratiek Bijles op Maat  wenst te zien op haar locatie.

Voorwaarden Specifiek

 • Als een dag onverwachts uitvalt, zal de trainer/coach dit tijdig aangeven en een alternatieve dag/tijd in dezelfde week voorstellen. 

 • Na elke sessie zal de trainer/coach een korte reflectie schrijven en evt. plan bijstellen voor de volgende keer. 

 • Indien nodig legt de trainer/coach via de mail contact met de betreffende leerkracht/ docent (alleen na toestemming van ouder (s). De ouders worden in de mails via de cc geïnformeerd.

 • Alle informatie tussen student, ouders en Stratiek is vertrouwelijk. Communicatie met derden gebeurt alleen met toestemming van de ouder(s) per mail.

 • Alle opgevraagde informatie/gegevens besproken in het intakegesprek worden alleen ter voorbereiding van de sessie gebruikt en worden geretourneerd naar ouders. Er vindt geen informatie/ gegevensuitwisseling via derden.

 • Na elke sessie wordt via de mail een factuur toegestuurd (10x), er kan ook een factuur worden opgesteld vooraf (gehele bedrag) of de helft van het bedrag. Deze moet  binnen 14 dagen na datum factuur worden voldaan.

 • Uiterlijk 24 uur van te voren kan een sessie kosteloos worden afgezegd. Er wordt in overleg met de trainer/coach een alternatieve dag gepland.

 • Stratiek zal optimale begeleiding bieden. Het resultaat van de sessies hangt mede af hoe de student zich inzet en welke tijd daarvoor nodig is. 

 • Na betaling van de factuur gaat de cliënt akkoord met de voorwaarden opgesteld door Stratiek.


Corona maatregelen april 2021: 

 • Tijdens de sessie worden de richtlijnen volgens de RIVM opgevolgd.

 • Kom 5 min van te voren naar de locatie om drukte te voorkomen. Neem plaats op de daarvoor bestemde stoelen.

 • Bij de ingang staat een tafel klaar voor desinfectie.

 • Ouders kunnen geen gebruik maken van de wachtruimte tijdens de sessies.